18 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพงศ์ งามนิคม นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร และอาจารย์ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับโล่ห์รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพงศ์ งามนิคม นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร และอาจารย์ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับโล่ห์รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย