18 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 โดยจัดให้มีพิธ๊มอบรางวัลในงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 50

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน โดยมีเรื่องที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัล ดี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง " Chitosan-mungbean starch blend film containing carvacrolloaded chitosan nanoparticles" By Lalita Keawchaoon and Rangrong Yoksan
2.รางวัล ชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง "ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง" โดย รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย และสุพิชา กระจ่างเมธีกุล
3.รางวัล ชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง "ผลการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น" โดย สวิตรา ใบงิ้ว รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย และ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: