5 มิ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  3 - 5 มิถุนายน 2557 ที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนา ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวของทั้ง ภาครัฐ เอกชน และชาวนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดหลัก ข้าวและชาวนาไทย หัวใจแห่งแผ่นดิน โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยทางด้านข้าวที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวท้องไข่ ต่างๆ เช่น พาสต้า อุด้ง ข้าวนึง โดยมี ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉี่ยวชาญเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว และอีก1ผลงาน คือ ขนมจีนกาบาสูงและน้ำยาผงคืนรูปเร็ว ข้าวหุงสุกเร็ว และ ข้าวพร้อมทานสเตอริไลซ์ด้วยไมโครเวฟ ผลงานของ โดย ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพฯทรงสนพระทัยทอดพระเนตรผลงานขนมจีนแห้งด้วย