13 มิ.ย. 2557
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2557

การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2557 (Food Innovation Contest 2014) มีตัวแทนนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในปีนี้ ทีมเพียรดี คว้าชัยชนะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตามที่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2014) ของนิสิตระดับปริญญาตรี ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Innovation of OTOP Food Products for AEC” (สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ทีมเพียรดี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โมจิข้าวเหนียวทุเรียนแช่แข็งรูปแบบใหม่ และเรียกชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า “DURIOCHI” ได้รับรางวัลที่ 1 ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สมาชิกในทีม ได้แก่ นายฐิติพงศ์ ผลธนะศักดิ์, น.ส.นิศาชล อยู่นิยม, น.ส.อนัญญาพร ภัทรเบญจพล,น.ส.วิภาดา ซิ้มศรีสกุล,นายพงศกร นิ่มนวล และ นายวุฒิภัทร บุญญะถาวรชัย โดยมี ผศ.ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ และ อาจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  นิสิตอีกทีมจากภาควิชาฯ คือทีมคนแคะทั้งหก กับ ผลิตภัณฑ์ละมุน – ผลิตภัณฑ์ขนมครกทรงกลมแช่แข็ง สมาชิกในทีม ได้แก่ น.ส.ปวีย์ธิดา พัฒน์อภิพงษ์, น.ส.กัญญาณัฐ ริ้วรุ่งเรือง, น.ส.ชัญญานุช ชัยวิชิต, น.ส.กรองจิตต์ มั่นคง, น.ส.วิภานันท์ ประเสริฐวิริยะกุล และ น.ส.จีรณา เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว โดยมี รศ.ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี และ อาจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯในวันที่ 13 มิถุนายน 2557