17 มิ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับ 2 และยังได้รางวัลประเภทบุคล – นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 โดยการพิจารณารางวัลฯ ปี 2556 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับ 2 จำนวนปริมาณผลงาน (Pi) รวม ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (52.125/108.5) = 0.480 และยังได้รับรางวัลประเภทบุคล – นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 21 ท่าน จำนวนผลงาน 37 ผลงาน ได้รับเงินรางวัลอาจารย์และนักวิจัย รวมจำนวน 1,038,000 บาท เงินรางวัลหน่วยงาน 155,700 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร