18 มิ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life” ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งอาเซียน(FIFSTA) และสมาคมเอโอเอซี (AOAC) ประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพของนักวิจัยในประเทศให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการแก่นานาชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดให้มีพิธีเปิด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดย คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคม FoSTAT กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวต้อนรับ ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และพิธีมอบรางวัล Thailand Best Graduated Thesis Awards วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกันเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ