19 มิ.ย. 2557
รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2555 – 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2555 – 2556 เพื่อเป็นสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังในการทำผลงานด้านการวิจัยและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยมีการพิจารณาแบ่งตามผลงานดังนี้


 รางวัลอาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2555


รองศาสตราจารย์ ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ/ต่างประเทศ 3 เรื่อง ค่า Impact Factor JCR/SJR รวม เท่ากับ 8.366 จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ/ในประเทศ 2 เรื่อง


 รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2556


รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Chantaro, P., Pongsawatmanit, R.* and Nishinari, K. 2013. Effect of heating-cooling on rheological properties of Tapioca starch paste with and without xanthan gum. Food Hydrocolloids, 31 (2) : 183 – 194. Subject Category: Food Science/Q1 ค่า Impact Factor SJR เท่ากับ 1.641


 รางวัลอาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2556


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ/ต่างประเทศ 3 เรื่อง ค่า Impact Factor JCR/SJR รวม เท่ากับ 10.437


 รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2556


รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ค่าการอ้างอิงรวมจากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 381 ครั้ง


 รางวัลผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการพัฒนาโซ่คุณค่า‎อุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ‎โซ่ความเย็น และบรรจุภัณฑ์‎ ได้รับงบประมาณวิจัย 9,985,000 บาท จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ‎เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม


 งานพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ระยองรีสอร์แอนด์สปา จังหวัดระยอง