27 มิ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Thailand – Taiwan Bilateral Conference

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Thailand – Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food ณ ห้องประชุมชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ กล่าวรายงาน, อธิการบดี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอธิการบดี Prof.Dr. Mike Guu Yuan-Kuang กล่าวในนาม National Pingtung  University  of  Science  and  Technology จากนั้น ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Academia Sustainability : Competency to Industry รวมถึงคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: