27 มิ.ย. 2557
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินและทีมงานกองคลังจัดสัมมนาระบบงาน ERP ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพร้อมทีมงานจากกองคลังเข้าพบ ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสัมมนาในหน่วยงานระดับคณะให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การทำงานในระบบ ERP ของคณะและหน่วยงานในสังกัดคณะ เพื่อปรึกษาร่วมกันถึงข้อมูลบางรายการที่ผิดปกติ ปัญหา และข้อขัดข้องในการทำงานของคณะ รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ เพื่อนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไปตามเวลาที่กำหนด งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร