18 มิ.ย. 2556
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลระดับประเทศในงาน Thai Star Packaging Award 2011 และระดับภูมิภาคอาเซียนในงาน Asia Star 2011 Awards

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้ส่งผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยนิสิต เข้าร่วมประกวดระดับประเทศในงาน Thai Star Packaging Award 2011 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลปรากฎว่าผลงานของนิสิตได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น ส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนในงาน Asia Star 2011 Awards ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ปรากฎว่าผลงานของนิสิตนั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 5 ผลงานดังนี้

ผลงาน แจกันไม้มะม่วง ตรา ลายไม้ ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้รับรางวัล Thai Star อันดับ 2 และชนะเลิศ Asia Star โดย นายกฤษณะ มีฟัก

ผลงาน ตะเกียงน้ำมัน Oil Lamp ตรา AKANEE ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้รับรางวัล Thai Star อันดับ 3 และชนะเลิศ Asia Star โดย นางสาวฐิยาณี ยับสุวรรณกุล

ผลงาน แก้วเงินผสมดีบุกรูปช้าง ตรา KACHA ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ได้รับรางวัล Thai Star ชมเชยและชนะเลิศ Asia Star โดย นางสาวปาริฉัตร หมวดหนา

ผลงาน ระนาดจิ๋ว ตรา KEETA ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้รับรางวัล Thai Star ชมเชยและชนะเลิศ Asia Star โดย นายรัฐรวี จิตรบำรุง

ผลงาน ชุดรูปภาพดอกบัว ตรา Pick Me ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้รับรางวัล Thai Star ชมเชยและชนะเลิศ Asia Star โดย นางสาวเพ็ญพร ศรีสรินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: