1 ก.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมส่งเสริมฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการยกระดับผผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม” ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล” และการสัมนาเรื่อง การพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้  (knowledge Management) ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ระดับ A (กลุ่มดาวเด่นสู่สากล ) B (กลุ่มรักษ์ภูมิปัญญา) และ C (กลุ่มสร้างตัว) หรือ OTOP ระดับ 4-5 ดาว จากทั่วประเทศ จำนวน 80 กลุ่ม โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีความโดดเด่น แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่งในอาเซียน รวมทั้งรองรับการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลก


 


โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้ วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องพิณทอง ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2557  ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร และวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องออคิดบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น