4 ก.ค. 2557
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมทัศนาศึกษาประวัติความเป็นมากรุงรัตนโกสินทร์

ฝ่ายกิจการนิสิต นำโดย ผศ .สินีนาถ จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการทัศนาศึกษาประวัติความเป็นมากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ทราบถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ และมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ราชวงศ์ทุกประองค์ของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 100 กรุงเทพมหานคร