7 ก.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมก้าวสู่สากล

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดำเนินการปี พ.ศ. 2557) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้  (knowledge Management) ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ระดับ A (กลุ่มดาวเด่นสู่สากล) B (กลุ่มรักษ์ภูมิปัญญา) และ C (กลุ่มสร้างตัว) หรือ OTOP ระดับ 4-5 ดาว จากทั่วประเทศ จำนวน 80 กลุ่ม โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีความโดดเด่น แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่งในอาเซียน รวมทั้งรองรับการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลก


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และหัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ผู้แทนและเป็นประธานในพิธี จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 37  กลุ่ม หลังจากนั้นได้มีการสัมนาเรื่อง การพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP” ณ ห้องออคิดบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น


โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องพิณทอง ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24  กลุ่ม  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคกลางและใต้ จำนวน 19 กลุ่ม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร