8 ก.ค. 2557
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมการบริหารงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการความรู้ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดี และ คณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ พูดคุยถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือ และพาเยี่ยมภาควิชาต่างๆ รวมถึงการเข้าชมเครื่องมือวิจัยด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร