16 ก.ค. 2557
ประกาศ : กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2557

ทั้งนี้บัณฑิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม เกษตร นางศศิธร พลโยธา โทร 0-2562-5000 ต่อ 5112 หรือ 0814545533"

เอกสารเพิ่มเติม: