18 ก.ค. 2557
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมการบริหารงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการความรู้ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาคฯ จาก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับพูดคุยถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือ และพาเยี่ยมภาควิชาต่างๆ รวมถึงการเข้าชมเครื่องมือวิจัยด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร