24 ก.ค. 2557
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมสืบสานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พานิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นิสิตให้มีมุมมองโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้น เรียนรู้และสามารถผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป ในการนี้ได้พานิสิตเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขนมหม้อแกง ณ ร้านขนมหม้อแกงแม่สมานและศึกษากระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตาลโตนด นอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับทางคณะอาจารย์และนิสิตยังร่วมไหว้สักการะหลวงพ่อนิล ณ วัดบางกุ้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และถวายสังฑทาน ณ วัดบางแคน้อย จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่มีความสวยงามและคุณค่าทางด้านศิลปะเนื่องจากภายในสร้างด้วยไม้แกะสลักโดยช่างฝีมือจากเพชรบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมโครงการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และคุณฉันทนา กอพยัคฆินทร์

เอกสารเพิ่มเติม: