29 ก.ค. 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


08.00 – 09.00 น.          ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง


09.00 – 09.30 น.          คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และข้อคิดในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี


09.30 – 10.00 น.          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย


                                  เรื่อง “หลักสูตร และการวางแผนการเรียน”


10.00 – 10.15 น.          พัก


10.15 – 11.00 น.          บรรยาย เรื่อง “แนะนำหลักสูตรเรียนร่วมสถาบันต่างประเทศ”


                                  โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


11.00 – 12.00 น.          บรรยาย เรื่อง “กิจกรรมเสริมหลักสูตร และวินัยนิสิต”


                                  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และสโมสรนิสิตคณะฯ               


12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร