18 มิ.ย. 2556
นายณัฐดนัย หาญการสุจริต นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก

นายณัฐดนัย หาญการสุจริต นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2554 ของ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในการประชุมวิชาการ 14th Food Innovation Asia Conference 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโครงสร้างมะม่วงทำแห้งเยือกแข็งต่อการสลายตัวของสารบีตาแคโรทีนในระหว่างการเก็บรักษา โดยมี รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา