18 มิ.ย. 2556
นางสาวโรสลาวาตี โตะแอ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท