8 ส.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตดีเด่น และทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2556 กล่าวเปิดงาน ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร โดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทราบแนวทางการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ทราบระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร