15 ส.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจัดการประกวด AI Idol 2014 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านการพูด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นผุ้แทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นทูตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ปีการศึกษา 2557 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ที่มา :ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ