15 ส.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต จากโครงการ ASEAN International Mobility for Student (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ต้อนรับ คณาจารย์ และนิสิต จากโครงการ ASEAN International Mobility for Student (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Hiroshima University และ University of Tsukuba โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการใช้ภาษาและสิ่งที่ควรทราบในการเดินทางไปต่างประเทศ มารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนิสิตในต่างประเทศ งานนี้มีคณาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร