19 ส.ค. 2557
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สาขาอุตสาหกรรมเกษตร”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53


ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7


อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์ 0-2942-8200 ต่อ 8231-8235 โทรสาร 0-2942-8200 ต่อ 8217


E-mail: annualconference@ku.ac.th