20 ส.ค. 2557
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด้วยระบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ https://ex-assess.ku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: