18 มิ.ย. 2556
นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2012

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2012 ณ เมือง Changwon สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555

นิสิตที่รับรางวัล ได้แก่

· นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลในหัวข้อ Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product using empirical models and activation energy โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

· นางสาวปองขวัญ เก๊าคำ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2012 ณ เมือง Changwon สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หัวข้อวิจัยที่นำเสนอชื่อ Preliminary Antimicrobial Casing Incorporated with Chitosan by Vacuum Impregnation โดยมี ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและผศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ในการประชุมดังกล่าว คณาจารย์และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ดังนี้

· รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล บรรยายรับเชิญ ในหัวข้อ Antimicrobial packaging containing natural plant extracts and active efficacy

· ผศ.ดร. วรรณี จิรภาคกุลย์ นำเสนอแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Prevention of browning sterilized coconut water

· ผศ.ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ นำเสนอแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Partially ripe mangoes impregnated with mango juice and sugars for frozen quality improvement

· ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกสร นำเสนอแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Effect of temperature on lipid oxidation kinetics of tuna oil two-layers emulsion during storage

· นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์ นำเสนอแบบปากเปล่า ในหัวข้อ A novel colorimetric indicator for monitoring freshness to indicate shelf life of oxygen-sensitive dairy products โดยมี ผศ.ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ และ รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

· ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบและ น.ส. สิริลดา สิทธิวิชชาพร นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Effect of modified atmosphere packaging on shelf life of marian plum (Boucaburmanica Griff)

· ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และ น.ส. วิศรุตา กิ่งชัยภูมิ นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Effect of UV-C irradiation on fungal spore inactivation and quality of rice noodle during storage

· น.ส. จุฑามาศ ทันตะละ ผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ และ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethly chitosan from different types and sources of chitosan

· น.ส. ปองขวัญ เก๊าคำ ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ดร. กาญจนา ธรรมนู และ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Preliminary antimicrobial casing incorporated with chitosan by vacuum impregnation

· น.ส. ภัทรี แก้วมณี ดร. นภดล เหลืองภิรมย์ และ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Antimicrobial effect of Myrobalan (Terminalia chebula) ethanolic extract against foodborne microorganisms

· รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล น.ส. ธิติพร ธนาธรรมธร และ น.ส. อรสิริ เสมรสุต นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Active and modified atmosphere packaging for enhancing the shelf life of golden strands

· น.ส. อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ ผศ.ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ อ.ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น และ รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Response modeling for polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator

· น.ส. อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ ผศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช และ รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Development of a novel freshness indicator label for monitoring intermediate-moisture dessert

· นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product using empirical models and activation energy

เอกสารเพิ่มเติม: