25 ส.ค. 2557
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 จาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจําปี 2557 จากผลความสําเร็จในการทํางานในสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร การบริหารการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (8 ปี) และปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรีสําเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2526 KU รุ่น 39 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจาก Department of Food Science, College of Agricultural Sciences, Penn State University ในปี ค.ศ. 1992


 


รศ. ดร. สิรี ชัยเสรี จะเข้ารับรางวัล 2014 Outstanding Alumni Award ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ เมือง University Park มลรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าPenn State Alumni Association และ College of Agricultural Sciences ทั้งนี้ Penn State University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับ World Class University มีชื่อเสียงยาวนานทางด้านเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสาขาอื่น ๆ อีกหลายสาขา ได้รับการจัดลําดับที่ 49 ของ Time Higher Education World University Rankings 2013 – 2014 และลําดับที่ 54 ของ Academic Ranking of World Universities 2013


 


รางวัล 2014 Outstanding Alumni Award ที่ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ได้รับในครั้งนี้นับเป็นความภูมิใจและการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบุคลากรผู้มีความสามารถโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก