10 ก.ย. 2557
นิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รางวัลเกียรติยศ รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นายณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ นิสิตปริญญาเอก ชั้นปีที่ 4 รางวัลที่ได้รับ :  Best Poster Award และ Best Paper Award ชื่อบทความ: Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle และ นายณัฐวุฒิ คงกล่อม นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 รางวัลที่ได้รับ :  Best Poster Award บทความ: Preparation of Bacillus sp. derived poly(γ-glutamic acid นิสิตทั้ง 2 คน ได้รางวัลเกียรติยศ รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 นำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 16–19 ตุลาคม 2556ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ (นิสิตดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล)