17 ก.ย. 2557
คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น ไฟฟ้า เชื้อเพลิง เป็นต้น โดยการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ความทราบแล้ว นั้น


คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอส่งคู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม และร่วมกันรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม: