17 ก.ย. 2557
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับทุนจากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ได้พิจารณามอบรางวัล และทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนดังนี้


ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.25 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการบรรจุ ได้แก่ นางสาวปานเกศ สดแจ่มศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ


ประเภทที่ 2 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิ โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.25ได้แก่ นางสาวอภิรนันทน์ ปัจวิทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, นางสาวนำสุข ศรีเจริญ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์, นางสาวพนิดา ฉายแสงโฉม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, นางสาวอลิสา ภุ่เขียว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, นางสาวทัดทิพย์ สุวรรณสินธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, นางสาวสุทธาธิดา สุวรรณพิเชษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร