23 ก.ย. 2557
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศต่างๆ 11 ประเทศ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความร่วมมือกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Food security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products” ให้กับข้าราชการจำนวน 19 คนจากประเทศต่างๆ 11 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 17 กันยายน 2557


 ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยมี คุณอัธยา มีแม่นวิทย์ ผู้แทนจาก สพร. กระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมในพิธีเปิดอบรม นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับอบรมและเปิดการอบรม


 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากวิทยากรที่ชำนาญการในด้านต่างๆ และสร้างเสริมประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ (hand-on experience) รวมถึงการเรียนรู้จากการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, โครงการตามพระราชดำริ และโรงงานอุตสาหกรรม โครงการอบรมนี้ได้จัดติดต่อกันต่อเนื่องทุกปี โดยมี รศ. ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เป็นผู้อำนวยการโครงการ