24 ก.ย. 2557
คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกในงาน “นนทรีสีทอง’ 57”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ลาออกจากราชการโดยใช้ชื่อโครงการ “นนทรีสีทอง57” โดย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เกษียณอายุราชการที่เข้ารับมอบ จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2) รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา สังกัดภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) ผศ. สมพร คงเจริญเกียรติ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 4) น.ส.บุศรา สีบัว สังกัด สำนักงานเลขานุการ 5) นายวสันต์ เอี่ยมบุรี สังกัด สำนักงานเลขานุการงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์