25 ก.ย. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เปิดตัวเครื่อง 3D Printer หรือ Rapid Prototype (RP) ภายใต้โครงการ “จัดตั้งศูนย์วิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อการศึกษาและงานวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" (KU Packaging Design and Development) เพื่อเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในระดับภูมิภาคเอเซีย และเป็นผู้นำในการสร้างบรรจุภัณฑ์


และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้เปิดตัวและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3D Printer หรือ Rapid Prototype (RP) โดย รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จากนั้นผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านอธิการ ซึ่งเป็นตราสัญญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 72 ปี


เครื่อง3D Printer เป็นเทคโนโลยีการผลิตวัสดุต้นแบบที่สามารถผลิตชิ้นงานในลักษณะ 3 มิติ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design and Development) การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบทางวิศวกรรม และการออกแบบอุปกรณ์และชิ้นงานทางการแพทย์ เพื่อช่วยสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบและก่อให้เกิดการวิจัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่มีการบูรณาการระหว่างการผลิตและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ งานนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร