18 มิ.ย. 2556
รางวัลนิสิต นักวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 (Outstanding Award 2012)

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) นอกจากที่สนับสนุนทุนวิจัย ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงผลักดันแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมีผลงานการวิจัยดีเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง และโครงการภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยกว่า 150 โครงการ ซึ่งทางโครงการได้พิจารณามอบรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ให้แก่ อาจารย์.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แก่ ดร.ดวงเดือน อาจองค์ นักวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และนิสิต ให้แก่ นางสาวอาจารี ประดิษฐ์ธรรม ภายใต้ชื่อผลงาน Preparation of LLDPE Reinforced Nano Silica/LDPE/LLDPE Multilayer Film for Microwavable Packaging Materials ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทั้งสิ้น 3 ฉบับ, การเสนอผลงานระดับนานาชาติแบบปากเปล่า 3 ครั้ง, แบบโปสเตอร์ 2 ครั้ง, บทความตีพิมพ์ในวารสารบรรจุภัณฑ์ไทย และอนุสิทธิบัตร 1 ฉบับ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรจาก สวทช. โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ รองผู้อำนวยการ สวทช. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เอกสารเพิ่มเติม: