3 ต.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย เรื่องทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรม เกษตรณ ห้อง 5419 อาคาร 5 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรทราบทิศทางและความ เชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัยภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยต่างสาขา และเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากกลุ่มวิจัยที่ต่างกันทำงานวิจัยร่วมกันใน ลักษณะบูรณาการแบบครบวงจร เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อภาคอุตสาหกรรมและประเทศ


ที่มา : ฝ่ายวิจัย อก.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: