8 ต.ค. 2557
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา 2-day Intensive Workshop in BANGKOK on PLASTIC PACKAGING AND THE SHELF LIFE OF FOOD โดย Professor Gordon L. Robertson

ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องละอองฟ้า อาคารอมรภูมิรัตน รายละเอียดดังเอกสารแนบ งานนี้จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

เอกสารเพิ่มเติม: