10 ต.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015”

ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Asian Federation of Societies for Lactic Acid Bacteria จะจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015” ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของแบคทีเรียกรดแลกติก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา


ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานบริษัท สมาชิกสมาคม นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมนานาชาติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังแนบ


ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: