15 ต.ค. 2557
รางวัลเกียรติยศ นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2556

 


รางวัลระดับนานาชาติ


1. นายณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ


นิสิตปริญญาเอก ชั้นปีที่ 4 (ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล)


 รางวัลที่ได้รับ :  Best Poster Award และ Best Paper Award 


การประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference


หน่วยงานที่จัดประชุม:  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย


สถานที่ที่จัดประชุม: โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ


วันที่ที่นำเสนอ: 16–19 ตุลาคม 2556


ชื่อบทความ: Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle


 


2. นายณัฐวุฒิ คงกล่อม


นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 (ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล)


 รางวัลที่ได้รับ :  Best Poster Award 


การประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference


หน่วยงานที่จัดประชุม:  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย


สถานที่ที่จัดประชุม: โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ


วันที่ที่นำเสนอ: 16–19 ตุลาคม 2556


ชื่อบทความ: Preparation of Bacillus sp. derived poly(γ-glutamic acid) hydrogel by γ-irradiation