22 ต.ค. 2557
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

อุตสาหกรรม อาหารมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด นำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 400,000 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารได้เติบโตพร้อมๆ กับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการให้มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย (Consumer's Food Safety) ก็ได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และนำไปสู่การออกมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ


 


ปัญหาของการบริโภคอาหารขาดความปลอดภัย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนั้น ได้สะท้อนให้เห็น ว่า ระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้อาหารที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยจะ ต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างจริงจัง ซึ่งผู้ผลิตจะต้องให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ในระดับไร่นา จนกระทั่งผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้บริโภค (From Farm to Table) ภายใต้กระแสความปลอดภัยของอาหารที่มีต่อผู้บริโภคนี้เอง ทําให้หลายประเทศต่างเร่งออกมาตรการ รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้มีการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต อาหาร อย่างจริงจังหลายประเทศในอาเซียนกำลังปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร


เพื่อตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยการควบคุมความปลอดภัยของอาหารให้เข้มแข็งและเป็นสากลโดยเรียนรู้ จากประเทศที่พัฒนาและประสบความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว การควบคุมความปลอดภัยของอาหารเป็นหน้าที่ของทุกคน และทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องร่วมมือกันรับผิดชอบตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้รวบรวมและขนส่ง ผู้ประกอบการรายย่อย เจ้าของโรงงานทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ผู้ออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย และผู้บริโภค

ดังนั้นทุกคนควรต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนและจัด ทำระบบการควบคุมความปลอดภัยของอาหารทั้งนี้ภาครัฐต้องเห็นความสำคัญและให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยถือเป็นนโยบายระดับประเทศ โดยรวมหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารมาอยู่ด้วยกันหรือ รับผิดชอบดำเนินงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้ระบบใด ความสำคัญอยู่ที่ว่า กฎระเบียบต่างๆที่ใช้สำหรับควบคุมอาหารนั้นต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ในการควบคุมอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออกหรือที่ผลิตสำหรับการบริโภคภายใน ประเทศจะต้องใช้กฎระเบียบเดียวกัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: