18 มิ.ย. 2556
ผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม “ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากรีไซเคิล พอลิเอทิลีน / เส้นใยไมโครเซลลูโลสจากเศษผ้าฝ้าย” ประจำปี 2554

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้กับ นางสาวฐิติมา สมบัติทัฬห นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 ซึ่ง โครงการดังกล่าวมีการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่างๆ เพื่อตั้งเป็น "ทูตแห่งไบเออร์ประจำประเทศไทย" โดยนางสาวฐิติมา สมบัติทัฬห ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มีคะแนนสูงสุดใน 5 อันดับแรก จาก 40 เยาวชนไทย ในหัวข้อโครงงานที่ได้รับรางวัล คือ "ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากรีไซเคิล พอลิเอทิลีน / เส้นใยไมโครเซลลูโลสจากเศษผ้าฝ้าย" และได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับทูตแห่งไบเออร์จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ได้มีโครงการเข้าประกวดทั้งหมด 75 โครงงาน และได้รับคัดเลือกเพียง 40 โครงงาน เท่านั้น