24 ต.ค. 2557
การประชุมสัมมนาระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ Laboratory of Food Quality and Design, Wageningen University and Research Centre

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 คณะนักศึกษาปริญญาเอก พร้อมคณาจารย์ จาก Laboratory of Food Quality and Design, Wageningen University and Research Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการทำวิจัยกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และคณาจารย์ จาก Laboratory of Food Quality and Design, Wageningen University งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: