30 ต.ค. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา “การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล”

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ดำเนินการวิจัย “การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างปัจจุบันของโซ่อุปทาน และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสินค้าอาหารแปรรูปที่สำคัญของไทย ศึกษาการเตรียมความพร้อม และวิเคราะห์การปรับรูปแบบของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสินค้าอาหารแปรรูป อันเนื่องมาจากการพัฒนาของประชาคมอาเซียน ซึ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จึงจัดให้มีการสัมมนา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องบุษกร โรงแรมสวิสโซเทล เลอร์คองคอร์ด รัชดาฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสปการณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อไป