3 พ.ย. 2557
SMEs FASHION NETWORK GUIDEBOOK

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา ศึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้จัดพิมพ์หนังสือ SMEs FASHION NETWORK GUIDEBOOK โดยได้รับงบประมาณในการจัดทำจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม Fashion Cluster รูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร และผลผลิตส่วนหนึ่งคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าศาสตร์ความรู้สาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยนี้ ได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มพูน ขยายและจัดการองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป ท่านสามารถหาหนังสือดังกล่าวได้ ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร