3 พ.ย. 2557
กำหนดการจัดกิจกรรม Open House ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการจัดกิจกรรม Open House ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้นักเรียนที่สนใจจะมาเยี่ยมชมคณะ มาพบกันที่บูธของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (บูธ F4) โดยมี 5 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 15.00 น.

ในแต่ละรอบ นิสิตรุ่นพี่จะพานักเรียนเดินจากอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมายังคณะอุตสาหกรรม เกษตร อาคาร 5 ช่วงแรกจะเป็นการแนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากนั้นจะเป็นกิจกรรมแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการสิ่งทอ ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง