19 มิ.ย. 2556
ผลงานวิจัย รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย ก้าวไกลสู่ทั่วโลก

ผลงานวิจัย รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย ก้าวไกลสู่ทั่วโลกขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย อาจารย์ประจำ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับผลงานวิจัยเรื่อง Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen) ซึ่งถูกจัดเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างถึงมาก (A highly-cited article) จากฐานข้อมูล Thomson Reuters (ชื่อเดิม ISI Web of Science) ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการใช้ไมโครเวฟในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการอบแห้งผักและผลไม้ โดยได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2552 ใน Journal of Food Engineering ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรมอาหาร และได้รับคัดเลือกเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงถึงในระดับสูง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: