4 พ.ย. 2557
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสื่อสารกับวัยรุ่น”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ฝ่ายกิจการนิสิตจัดโครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เรื่อง การสื่อสารกับวัยรุ่นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมสร้างให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการให้คำแนะนำและ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนิสิต  เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของนิสิตระดับปริญญาตรีและหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาร่วมกันของคณาจารย์และบุคลากรและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร" งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคาร 5คณะอุตสาหกรรมเกษตร