13 พ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประมูลภาพ สมทบทุน 72 ปี มก. งานนิทรรศการเกษตรศิลป์ “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะครบรอบ 72 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดการประกวดภาพวาดในโครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดภายใต้คำขวัญเกษตรศาสตร์ สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดินและมีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมการประกวดมากถึง 130 ภาพ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไดรับเกียรติ จากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น คณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในโครงการดังกล่าวด้วย โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประมูลภาพสีอะคลิลิค ชื่อภาพ “สายฝนแห่งความอุดมสมบูรณ์” มูลค่า 60,000 บาท โดย นายฐิติพงษ์ พูลทอง ทั้งนี้ เพื่อมอบสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์