13 พ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วม ออกบูธ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดโครงการ Open House ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ โดย วันดังกล่าวมี นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จำนวนมากกว่า 300 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: