19 มิ.ย. 2556
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554

นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จากผลงาน "การะบวนการผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดน้ำมัน" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ในการนี้นิสิตได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมด้วยโล่เกียรติยศ ซึ่งได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการบริการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็นประธานมอบรางวัล โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซนทารา โซฟิเทล แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร