28 พ.ย. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดสัมมนา และ “Workshop เชิงลึก เรื่อง PLASTIC PACKAGING AND THE SHELF LIFE OF FOOD

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดสัมมนา และ“Workshop  เชิงลึก เรื่อง PLASTIC PACKAGING AND THE SHELF LIFE OF FOOD บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้อง ละอองฟ้า อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย วิทยากร ผู้มีเชื่อเสียง ระดับโลก Dr. Gordon Roberson ซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้แต่งหนังสือ หลักการบรรจุอาหาร FOOD PACKAGING: PRINCIPLES & PRACTICE  ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เนื้อหาจะเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึก ทั้งด้านวัสดุพลาสติกสำหรับอาหารและสมบัติของวัสดุ การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร และทฤษฏีการประเมินอายุการเก็บอาหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัย ผู้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผู้ประกอบการทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม เนื้อหาความรู้ยังประยุกต์ได้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น ยา หรือ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค ต่างๆ